Regulaminy Drukuj

ZARZĄDZENIE Nr 03/2010/2011
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego w Knurowie
z dnia 20 października  2010 r.
w sprawie: warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej i cen za posiłki w stołówce przedszkolnej
.

Na podstawie art. 67a Ustawy o Systemie Oświaty(D.U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572  ze zm.) w powiązaniu z art. 1 pkt 3 c) Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty ( Dz. U. z 2010 r Nr 148)

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam warunki korzystania ze stołówki przedszkolnej  dla Miejskiego Przedszkola nr 5 w Knurowie  określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Ustalam ceny za posiłki w stołówce przedszkolnej dla Miejskiego Przedszkola nr 5 w Knurowie  określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3.

Ustalam warunki korzystania ze stołówki przedszkolnej  dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3 w Knurowie  określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ustalam cenę za obiad w stołówce przedszkolnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3w Knurowie  określone w załączniku nr 4  do niniejszego zarządzenia .

§ 5.

Warunki korzystania ze stołówki przedszkolnej i ceny za posiłki w stołówce przedszkolnej zostały ustalone w porozumieniu z Gminą Knurów .

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawowała będę osobiście.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 listopada 2010 roku.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 03/2010/2011
z dnia 20 października 2010r.
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Knurowie

Warunki korzystania ze stołówki  przedszkolnej
w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Knurowie

§1

1. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są:
a) dzieci  i pracownicy przedszkola,
b) podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dzieci przedszkola).

§2

1.Czas pracy stołówki przedszkolnej i wydawanie posiłków  określa dyrektor przedszkola, uwzględniając potrzeby racjonalnego żywienia dzieci , warunkującego prawidłowy ich rozwój oraz zasady zdrowego i zbilansowanego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym
2. Godziny wydawania posiłków oraz czas ich trwania określa ramowy rozkład dnia w przedszkolu  uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania rodziców.

§3

1. Korzystający z posiłków wpłacają należności za posiłki za dany miesiąc do 12-tego tego miesiąca :
a) rodzice dzieci przedszkolnych na wskazany rachunek bankowy MZJOś w Knurowie ,
b) pracownicy przedszkola na wskazany rachunek bankowy MZJOś w Knurowie lub u pracownika przedszkola wskazanego przez dyrektora .
2. Po terminie ustalonym w pkt 1 naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę.

§4

1.Dopuszcza się, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu z wyprzedzeniem do dyrektora przedszkola, zakup pojedynczych posiłków przez pracowników .

§5

1. W przypadku nieobecności stołującemu się przysługuje zwrot  opłaty za wyżywienie  proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.
a) wychowankom przedszkola  cały koszt poniesionej opłaty ,
b) pracownikom przedszkola częściowy zwrot opłaty tzw. wsad do kotła..
2. Zwrotu opłaty ,o której mowa w ust. 1 dokonuje się na koniec miesiąca w formie odpisu za wyżywienie naliczone za następny miesiąc.
3. W przypadku rezygnacji z przedszkola lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług przedszkolnych  rodzicowi dokonuje się zwrotu określonego w pkt. 1 za pokwitowaniem.

 

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 03/2010/2011
z dnia 20 października 2010r.
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Knurowie

Ceny za posiłki w stołówce przedszkolnej
w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Knurowie

§1

1. Dla dzieci przedszkola oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będących wychowankami przedszkola: miesięczny koszt stanowi iloczyn opłaty za wyżywienie i ilość dni, w których wydawane są posiłki w danym miesiącu.
2. Opłata za całodzienne wyżywienie w przedszkolu wynosi 6,50zł i stanowi koszt wsadu do kotła: śniadania, obiadu i podwieczorku
3. Ceny za  poszczególne posiłki kształtują się następująco :
Śniadanie  1,80 zł
Obiad  3,30 zł
Podwieczorek 1,40 zł

§2

1. Dla pracowników przedszkola miesięczny koszt stanowi iloczyn ceny jednego posiłku i ilości dni , w których wydawane są posiłki w danym miesiącu.
2. Cenę jednego posiłku stanowi opłata , której mowa w §1 pkt. 3 powiększona o koszty wynagrodzeń ( wraz z pochodnymi) personelu stołówki oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki ( energia , woda , gaz , itp.)
3. Kwota opłaty w stosunku , o którą powiększa się cenę posiłków dla personelu  wynosi  4,00 zł na dzień .
4. Dopłata do posiłków z  §1 pkt.3 kształtuje się następująco :
a) śniadanie 1,00 zł
b) obiad 2,00 zł
c) podwieczorek 1,00 zł
5. Cena opłaty  określona w pkt. 3 wynika  ze średniego kosztu prowadzenia stołówek przedszkolnych na 1 dzień w Gminie Knurów.

 

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 03/2010/2011
z dnia 20 października 2010r.
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Knurowie

Warunki korzystania ze stołówki  przedszkolnej
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3  w Knurowie

§1

1. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są:
a) uczniowie  i  pracownicy szkoły ,
b) podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (uczniowie szkoły).

§2

1. Czas pracy stołówki przedszkolnej i wydawanie posiłków określa dyrektor, uwzględniając potrzeby racjonalnego żywienia dzieci, warunkującego prawidłowy ich rozwój oraz zasady zdrowego i zbilansowanego żywienia dzieci w wieku
2. Wydawanie obiadu w szkole ustala się na tzw. długą przerwę tj. 11:30-11:50

§3

1. Korzystający z posiłków wpłacają należności za posiłki za dany miesiąc do 12-tego tego miesiąca :
a) rodzice uczniów na wskazany rachunek bankowy MZJOś w Knurowie,
b) pracownicy szkołu na wskazany rachunek bankowy MZJOś w Knurowie lub
c) u pracownika przedszkola wskazanego przez dyrektora .
2. Po terminie ustalonym w pkt 1 naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę.

§4

1. Dopuszcza się , pod warunkiem zgłoszenia tego faktu z wyprzedzeniem do dyrektora zakup  pojedynczych posiłków przez pracowników .

§5

1. W przypadku nieobecności stołującemu się przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.
a) uczniom cały koszt poniesionej opłaty,
b) pracownikom szkoły częściowy zwrot opłaty tzw. wsad do kotła..
2. Zwrotu opłaty ,o której mowa w ust. 1 dokonuje się na koniec miesiąca w formie odpisu za wyżywienie naliczone za następny miesiąc

 

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 03/2010/2011
z dnia 20 października 2010r.
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Knurowie

Cena za obiadu w stołówce przedszkolnej
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3 w Knurowie

§1

1. Dla uczniów oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będących uczniami szkoły: miesięczny koszt stanowi iloczyn opłaty za wyżywienie i ilość dni, w których wydawane są posiłki w danym miesiącu.
2. Opłata za obiad w szkole wynosi : 4 ,00 zł.

§2

1.Dla pracowników szkoły miesięczny koszt stanowi iloczyn ceny jednego obiadu i ilości dni, w których wydawane są posiłki w danym miesiącu.
2. Cenę obiadu stanowi opłata, o której mowa w §1 pkt.2 powiększona o koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) personelu stołówki oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki (energia ,woda , gaz , itp.)
3. Kwota opłaty w stosunku, o którą powiększa się cenę obiadu dla personelu wynosi 2,00 zł na dzień .
4. Cena obiadu dla pracowników wynosi więc odpowiednio: 4zł + 2zł = 6,00 zł
5. Cena opłaty określona w pkt.3 wynika  ze średniego kosztu prowadzenia stołówek przedszkolnych na 1 dzień w Gminie Knurów.

 


 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE ORAZ OSIĄGNIECIA SPORTOWE

w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3 w Knurowie

W oparciu o zapisy art. 39 ust. 1 oraz art. 90 g Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. (tj. Dz.U. Nr 256 z 2004r., poz.2572 z póź. zm.)

1. Stypendium przyznawane jest za wysokie wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia sportowe, raz w okresie.

2. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń klas IV – VI, z zaznaczeniem, iż uczeń klasy IV nabywa takie prawo dopiero na koniec roku szkolnego

3. Kryterium przyznawania stypendium za wyniki w nauce jest uzyskanie zachowania co najmniej dobrego oraz średniej ocen co najmniej 5,0 przy czym wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości średniej ocen, obejmującej trzy grupy:

a) GR I : od 5,0 do 5,19

b) GR II: powyżej 5,2 do 5,39

c) GR III: powyżej 5,4

4. Stypendium za wyniki sportowe może uzyskać uczeń klas IV – VI.

5. Kryterium przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe jest uzyskanie zachowania co najmniej dobrego i osiągnięć na następujących poziomach:

a) P I: I miejsca we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzyszkolnym

b) P II: I, II, III miejsca na szczeblu powiatowym i rejonowym

c) P III: udział na szczeblu wojewódzkim i wyżej

6. Procedura przyznawania stypendium:

· Wychowawca klasy na trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną składa, za pośrednictwem Komisji Stypendialnej, wniosek skierowany do Dyrektora szkoły;

· Komisja Stypendialna opiniuje wniosek i przekazuje go na dzień przed konferencją klasyfikacyjną Dyrektorowi szkoły;

· Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przyznaje stypendium dla poszczególnych uczniów.

7. Wysokość stypendiów jest zróżnicowana - maksymalną wartość określa art.90g ust. 10 Ustawy o systemie oświaty.

8. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe będą wypłacane:

· za I semestr - do końca lutego;

· za II semestr w czerwcu - nie później jednak, niż w ostatnim dniu roku szkolnego.


Regulamin korzystania z „Radosnej Sali” w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3 w Knurowie dla uczniów klas I-III

1. Uczniowie korzystają z Sali zabaw tylko w obecności  nauczyciela.
2. Uczniowie przebywają bez obuwia zmiennego, pozostawiając je na korytarzu.
3. Plecaki pozostają  w klasach, w szatni lub na świetlicy.
4. W Sali zabaw obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów.
5. Gry planszowe i inne po skończonej zabawie należy oddać nauczycielowi w komplecie.
6. Podczas zabaw ruchowych uczniowie nie mogą mieć okularów, zegarków, łańcuszków lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przyrządów.
7. Uczniowie pozostawiają po sobie ład i porządek.1. Uczniowie korzystają z Sali zabaw tylko w obecności  nauczyciela.
2. Uczniowie przebywają bez obuwia zmiennego, pozostawiając je na korytarzu.
3. Plecaki pozostają  w klasach, w szatni lub na świetlicy.
4. W Sali zabaw obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów.
5. Gry planszowe i inne po skończonej zabawie należy oddać nauczycielowi w komplecie.
6. Podczas zabaw ruchowych uczniowie nie mogą mieć okularów, zegarków, łańcuszków lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przyrządów.
7. Uczniowie pozostawiają po sobie ład i porządek.