Start Regulaminy
Regulaminy - Stypendium za wyniki w nauce PDF Drukuj
Spis treści
Regulaminy
Stołówka
Stypendium za wyniki w nauce
Radosna Sala
Wszystkie strony

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE ORAZ OSIĄGNIECIA SPORTOWE

w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3 w Knurowie

W oparciu o zapisy art. 39 ust. 1 oraz art. 90 g Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. (tj. Dz.U. Nr 256 z 2004r., poz.2572 z póź. zm.)

1. Stypendium przyznawane jest za wysokie wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia sportowe, raz w okresie.

2. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń klas IV – VI, z zaznaczeniem, iż uczeń klasy IV nabywa takie prawo dopiero na koniec roku szkolnego

3. Kryterium przyznawania stypendium za wyniki w nauce jest uzyskanie zachowania co najmniej dobrego oraz średniej ocen co najmniej 5,0 przy czym wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości średniej ocen, obejmującej trzy grupy:

a) GR I : od 5,0 do 5,19

b) GR II: powyżej 5,2 do 5,39

c) GR III: powyżej 5,4

4. Stypendium za wyniki sportowe może uzyskać uczeń klas IV – VI.

5. Kryterium przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe jest uzyskanie zachowania co najmniej dobrego i osiągnięć na następujących poziomach:

a) P I: I miejsca we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzyszkolnym

b) P II: I, II, III miejsca na szczeblu powiatowym i rejonowym

c) P III: udział na szczeblu wojewódzkim i wyżej

6. Procedura przyznawania stypendium:

· Wychowawca klasy na trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną składa, za pośrednictwem Komisji Stypendialnej, wniosek skierowany do Dyrektora szkoły;

· Komisja Stypendialna opiniuje wniosek i przekazuje go na dzień przed konferencją klasyfikacyjną Dyrektorowi szkoły;

· Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przyznaje stypendium dla poszczególnych uczniów.

7. Wysokość stypendiów jest zróżnicowana - maksymalną wartość określa art.90g ust. 10 Ustawy o systemie oświaty.

8. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe będą wypłacane:

· za I semestr - do końca lutego;

· za II semestr w czerwcu - nie później jednak, niż w ostatnim dniu roku szkolnego. 

Sondy

Czy szkołe można polubić?
 

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 551
Zakładki : 27
Odsłon : 6417380
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Copyright © 2019 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego w Knurowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Copyright © ZSP Knurow    
Designed by Templatka.pl

R3D Floater