Start Regulaminy
Regulaminy - Stołówka PDF Drukuj
Spis treści
Regulaminy
Stołówka
Stypendium za wyniki w nauce
Radosna Sala
Wszystkie strony

ZARZĄDZENIE Nr 03/2010/2011
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego w Knurowie
z dnia 20 października  2010 r.
w sprawie: warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej i cen za posiłki w stołówce przedszkolnej
.

Na podstawie art. 67a Ustawy o Systemie Oświaty(D.U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572  ze zm.) w powiązaniu z art. 1 pkt 3 c) Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty ( Dz. U. z 2010 r Nr 148)

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam warunki korzystania ze stołówki przedszkolnej  dla Miejskiego Przedszkola nr 5 w Knurowie  określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Ustalam ceny za posiłki w stołówce przedszkolnej dla Miejskiego Przedszkola nr 5 w Knurowie  określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3.

Ustalam warunki korzystania ze stołówki przedszkolnej  dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3 w Knurowie  określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ustalam cenę za obiad w stołówce przedszkolnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3w Knurowie  określone w załączniku nr 4  do niniejszego zarządzenia .

§ 5.

Warunki korzystania ze stołówki przedszkolnej i ceny za posiłki w stołówce przedszkolnej zostały ustalone w porozumieniu z Gminą Knurów .

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawowała będę osobiście.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 listopada 2010 roku.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 03/2010/2011
z dnia 20 października 2010r.
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Knurowie

Warunki korzystania ze stołówki  przedszkolnej
w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Knurowie

§1

1. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są:
a) dzieci  i pracownicy przedszkola,
b) podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dzieci przedszkola).

§2

1.Czas pracy stołówki przedszkolnej i wydawanie posiłków  określa dyrektor przedszkola, uwzględniając potrzeby racjonalnego żywienia dzieci , warunkującego prawidłowy ich rozwój oraz zasady zdrowego i zbilansowanego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym
2. Godziny wydawania posiłków oraz czas ich trwania określa ramowy rozkład dnia w przedszkolu  uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania rodziców.

§3

1. Korzystający z posiłków wpłacają należności za posiłki za dany miesiąc do 12-tego tego miesiąca :
a) rodzice dzieci przedszkolnych na wskazany rachunek bankowy MZJOś w Knurowie ,
b) pracownicy przedszkola na wskazany rachunek bankowy MZJOś w Knurowie lub u pracownika przedszkola wskazanego przez dyrektora .
2. Po terminie ustalonym w pkt 1 naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę.

§4

1.Dopuszcza się, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu z wyprzedzeniem do dyrektora przedszkola, zakup pojedynczych posiłków przez pracowników .

§5

1. W przypadku nieobecności stołującemu się przysługuje zwrot  opłaty za wyżywienie  proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.
a) wychowankom przedszkola  cały koszt poniesionej opłaty ,
b) pracownikom przedszkola częściowy zwrot opłaty tzw. wsad do kotła..
2. Zwrotu opłaty ,o której mowa w ust. 1 dokonuje się na koniec miesiąca w formie odpisu za wyżywienie naliczone za następny miesiąc.
3. W przypadku rezygnacji z przedszkola lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług przedszkolnych  rodzicowi dokonuje się zwrotu określonego w pkt. 1 za pokwitowaniem.

 

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 03/2010/2011
z dnia 20 października 2010r.
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Knurowie

Ceny za posiłki w stołówce przedszkolnej
w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Knurowie

§1

1. Dla dzieci przedszkola oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będących wychowankami przedszkola: miesięczny koszt stanowi iloczyn opłaty za wyżywienie i ilość dni, w których wydawane są posiłki w danym miesiącu.
2. Opłata za całodzienne wyżywienie w przedszkolu wynosi 6,50zł i stanowi koszt wsadu do kotła: śniadania, obiadu i podwieczorku
3. Ceny za  poszczególne posiłki kształtują się następująco :
Śniadanie  1,80 zł
Obiad  3,30 zł
Podwieczorek 1,40 zł

§2

1. Dla pracowników przedszkola miesięczny koszt stanowi iloczyn ceny jednego posiłku i ilości dni , w których wydawane są posiłki w danym miesiącu.
2. Cenę jednego posiłku stanowi opłata , której mowa w §1 pkt. 3 powiększona o koszty wynagrodzeń ( wraz z pochodnymi) personelu stołówki oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki ( energia , woda , gaz , itp.)
3. Kwota opłaty w stosunku , o którą powiększa się cenę posiłków dla personelu  wynosi  4,00 zł na dzień .
4. Dopłata do posiłków z  §1 pkt.3 kształtuje się następująco :
a) śniadanie 1,00 zł
b) obiad 2,00 zł
c) podwieczorek 1,00 zł
5. Cena opłaty  określona w pkt. 3 wynika  ze średniego kosztu prowadzenia stołówek przedszkolnych na 1 dzień w Gminie Knurów.

 

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 03/2010/2011
z dnia 20 października 2010r.
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Knurowie

Warunki korzystania ze stołówki  przedszkolnej
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3  w Knurowie

§1

1. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są:
a) uczniowie  i  pracownicy szkoły ,
b) podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (uczniowie szkoły).

§2

1. Czas pracy stołówki przedszkolnej i wydawanie posiłków określa dyrektor, uwzględniając potrzeby racjonalnego żywienia dzieci, warunkującego prawidłowy ich rozwój oraz zasady zdrowego i zbilansowanego żywienia dzieci w wieku
2. Wydawanie obiadu w szkole ustala się na tzw. długą przerwę tj. 11:30-11:50

§3

1. Korzystający z posiłków wpłacają należności za posiłki za dany miesiąc do 12-tego tego miesiąca :
a) rodzice uczniów na wskazany rachunek bankowy MZJOś w Knurowie,
b) pracownicy szkołu na wskazany rachunek bankowy MZJOś w Knurowie lub
c) u pracownika przedszkola wskazanego przez dyrektora .
2. Po terminie ustalonym w pkt 1 naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę.

§4

1. Dopuszcza się , pod warunkiem zgłoszenia tego faktu z wyprzedzeniem do dyrektora zakup  pojedynczych posiłków przez pracowników .

§5

1. W przypadku nieobecności stołującemu się przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.
a) uczniom cały koszt poniesionej opłaty,
b) pracownikom szkoły częściowy zwrot opłaty tzw. wsad do kotła..
2. Zwrotu opłaty ,o której mowa w ust. 1 dokonuje się na koniec miesiąca w formie odpisu za wyżywienie naliczone za następny miesiąc

 

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 03/2010/2011
z dnia 20 października 2010r.
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Knurowie

Cena za obiadu w stołówce przedszkolnej
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3 w Knurowie

§1

1. Dla uczniów oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będących uczniami szkoły: miesięczny koszt stanowi iloczyn opłaty za wyżywienie i ilość dni, w których wydawane są posiłki w danym miesiącu.
2. Opłata za obiad w szkole wynosi : 4 ,00 zł.

§2

1.Dla pracowników szkoły miesięczny koszt stanowi iloczyn ceny jednego obiadu i ilości dni, w których wydawane są posiłki w danym miesiącu.
2. Cenę obiadu stanowi opłata, o której mowa w §1 pkt.2 powiększona o koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) personelu stołówki oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki (energia ,woda , gaz , itp.)
3. Kwota opłaty w stosunku, o którą powiększa się cenę obiadu dla personelu wynosi 2,00 zł na dzień .
4. Cena obiadu dla pracowników wynosi więc odpowiednio: 4zł + 2zł = 6,00 zł
5. Cena opłaty określona w pkt.3 wynika  ze średniego kosztu prowadzenia stołówek przedszkolnych na 1 dzień w Gminie Knurów.

  

Sondy

Czy szkołe można polubić?
 

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 551
Zakładki : 27
Odsłon : 6759994
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Copyright © 2019 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego w Knurowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Copyright © ZSP Knurow    
Designed by Templatka.pl

R3D Floater